Quy chế Tổ chức và hoạt động
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Quy chế Tổ chức và hoạt động (23/10/2021)

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM

(Thông qua tại Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.


Điều 2. Mục đích hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam là tập hợp, đoàn kết, nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Quảng Nam, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Điều 3. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, có trụ sở tại thành phố Tam Kỳ; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài sản, tài chính riêng; có cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế; có các hội thành viên, đơn vị khoa học và công nghệ trực thuộc được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Chương II
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 

Điều 4. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam có các chức năng sau đây:


1. Tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, ngoài tỉnh thông qua việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.


2. Làm đầu mối, đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Hội thành viên; hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội các đề tài, dự án, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Điều 5. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam có các nhiệm vụ sau đây:


1. Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


2. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chương trình, dự án, đề án về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội của tỉnh trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.


3. Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN):


a) Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề xuất Trung ương về chủ trương, chính sách đối với xây dựng và phát huy vai trò trí thức KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


b) Tăng cường các mối quan hệ giữa trí thức khoa học và công nghệ tỉnh với cơ quan Đảng và Nhà nước của tỉnh; làm tốt vai trò điều hòa, phối hợp giữa các hội thành viên.


c) Tổ chức giáo dục, nghiên cứu phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương; truyền thống cách mạng; lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ trí thức KH&CN Quảng Nam.


d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về khoa học và công nghệ.


e) Tham gia thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo.


f) Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phổ biến, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống vì sự phát triển bền vững.


g) Vận động trí thức KH&CN người Quảng Nam hiện đang công tác, sinh sống trong và ngoài nước tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.


h) Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của đội ngũ trí thức KH&CN Quảng Nam.


4. Hoạt động tôn vinh trí thức:


Tổ chức việc xét tặng giải thưởng sáng tạo Phạm Phú Thứ về Khoa học và Công nghệ Quảng Nam; tổ chức hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.


5. Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:


a) Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối liên minh Công - Nông - Trí và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


b) Cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phản ánh tâm tư nguyện vọng và đóng góp ý kiến về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức KH&CN với Đảng, Nhà nước.


c) Cùng với trí thức KH&CN Việt Nam, trí thức KH&CN trên thế giới tham gia đấu tranh bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, vì tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc, vì sự phát triển bền vững.


6. Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, tham gia các tổ chức khoa học-công nghệ của khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Quản lý, điều phối và hướng dẫn các hoạt động đối nội, đối ngoại và hợp tác quốc tế của các hội thành viên, các trung tâm, đơn vị trực thuộc.

 

 

Chương III
CƠ QUAN LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP CÁC HỘI
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM


Điều 6. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam là đại hội đại biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


Đại hội đại biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam theo nhiệm kỳ 5 năm 01 lần; đại hội bất thường khi có yêu cầu của trên 1/2 số hội thành viên.


Điều 7. Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ:


1. Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.


2. Thảo luận, biểu quyết thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


3. Bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


Điều 8. Ban Chấp hành


1. Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam gồm đại diện tất cả các hội thành viên, đơn vị trực thuộc, các ngành liên quan, trí thức tiêu biểu. Số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu theo đề án nhân sự do Đại hội quy định.
Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam họp mỗi năm 02 lần (06 tháng và tổng kết năm); họp bất thường khi có yêu cầu trên 1/2 tổng số ủy viên.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn:


a) Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam giữa hai kỳ đại hội, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của Liên hiệp Hội Quảng Nam giữa hai kỳ đại hội.


b) Bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng Ban kiểm tra trong số Ủy viên Ban Thường vụ.


c) Quyết định chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác hàng năm và 6 tháng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


d) Thông qua báo cáo hoạt động hàng năm và nhiệm kỳ, báo cáo bất thường của Ban kiểm tra khi có những việc phát sinh.


f) Trong nhiệm kỳ hoạt động, Ban Chấp hành có thể bổ sung hoặc miễn nhiệm một số ủy viên khi có ít nhất 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành biểu quyết tán thành.


Lãnh đạo hội thành viên, đơn vị trực thuộc, các ngành đã được cơ cấu vào nhân sự Ban Chấp hành khi nghỉ hưu, hoặc thuyên chuyển công tác thì không tham gia Ban Chấp hành nữa. Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam bầu bổ sung đảm bảo đủ số lượng trong Hội nghị gần nhất.


Khi có kết nạp thêm hội thành viên mới, tổ chức trực thuộc mới, Ban Chấp hành sẽ bầu bổ sung Ủy viên.


g) Quyết định kết nạp, chấp thuận hội thành viên xin ra khỏi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


h) Chuẩn bị đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


3. Ban Chấp hành có nhiệm vụ xây dựng quy chế làm việc riêng và phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên.


Điều 9. Ban Thường vụ.


1. Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên; Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo và kiểm tra toàn bộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành.


Ban Thường vụ họp 03 tháng 01 lần. Chủ tịch có quyền triệu tập các cuộc họp bất thường của Ban Thường vụ.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn:


a) Thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam, các hội đồng chuyên môn, các tổ chức khoa học – công nghệ, các tổ chức trực thuộc.


b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban Thường vụ.


c) Thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.


d) Bầu đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đề cử nhân sự tham gia Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ban Chấp hành Ủy Ban Mặt trận Tổ chức Việt Nam tỉnh.


e) Quyết định và đề nghị các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các hội thành viên, trung tâm trực thuộc theo quy định.


f) Chuẩn bị các nội dung và quyết định triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam (kể cả hội nghị định kỳ và đột xuất).


3. Ban Thường vụ có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên.


Điều 10. Ban Kiểm tra


1. Ban Kiểm tra gồm Trưởng Ban kiểm tra và các ủy viên, Ban kiểm tra họp định kỳ hằng năm và có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam hoặc đề nghị của Trưởng Ban kiểm tra.


2. Nhiệm vụ và quyền hạn:


a) Kiểm tra có dấu hiệu vi phạm việc chấp hành Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


b) Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


c) Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Ban kiểm tra các hội thành viên.


d) Xem xét và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.


e) Kiến nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam các tổ chức và cá nhân vi phạm.


3. Ban Kiểm tra có trách xây dựng quy chế làm việc của Ban.


Điều 11. Thường trực


1. Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký; Thường trực họp mỗi tháng 01 lần, Chủ tịch có quyền triệu tập các cuộc họp bất thường của Thường trực.


2. Nhiệm vụ và quyền hạn:


a) Thay mặt Ban Thường vụ chỉ đạo các công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam giữa 2 kỳ họp của Ban Thường vụ.


b) Quyết định triệu tập các cuộc họp của Ban Thường vụ


c) Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ cơ quan Thương trực (Các Phòng/Ban) theo quy định về việc phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ. Thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


d) Phối hợp với các sở, ban, ngành và cấp ủy Đảng liên quan trong việc thành lập, kiện toàn, giải thể...v.v. các tổ chức khoa học trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam; chỉ đạo, hướng dẫn thủ tục thành lập, kết nạp các hội thành viên mới, các trung tâm trực thuộc.


e) Chỉ đạo toàn bộ hoạt động của cơ quan Thường trực (các Phòng/Ban).


f) Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Thường trực.

 

Chương IV
HỘI THÀNH VIÊN


Điều 12. Hội thành viên


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam gồm các hội chuyên ngành, hội nghề nghiệp, chi hội, câu lạc bộ khoa học - kỹ thuật, các tổ chức hoạt động hợp pháp trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ (gọi tắt là Hội thành viên) tự nguyện gia nhập.


Điều 13. Hội thành viên có quyền và nghĩa vụ:


1. Quyền:


a) Tự chủ, tự quản rộng rãi, hoạt động theo điều lệ hoặc quy chế riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở tán thành Quy chế Tổ chức và hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


b) Đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền những vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển trí thức khoa học và công nghệ của hội, tổ chức mình.


c) Được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam hỗ trợ, giúp đỡ trong hoạt động và được hưởng các quyền lợi của tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


d) Lãnh đạo hội thành viên được tham gia vào Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


2.Nghĩa vụ:


a) Chấp hành Quy chế Tổ chức và hoạt động, thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết, chương trình công tác của Đại hội, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


b) Xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thực hiện sự hỗ trợ hợp tác trong hoạt động của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam; chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.


Điều 14. Tham gia và ra khỏi hội thành viên


1. Các hội muốn tham gia hoặc ra khỏi hội thành viên của Liên hiệp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam phải có Đơn (hoặc Nghị quyết của hội) đăng ký gia nhập và ra khỏi hội thành viên gửi Ban Thường vụ.


2. Kết nạp hoặc cho thôi tham gia hội thành viên do Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam quyết định với ít nhất 2/3 (hai phần ba) ủy viên Ban Chấp hành đồng ý.


Chương V
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN


Điều 15. Nguồn tài chính và tài sản gồm:


1. Kinh phí và cơ sở vật chất do Nhà nước cấp để đảm bảo hoạt động.


2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do các cơ quan Đảng và Nhà nước giao.


3. Đóng góp của các đơn vị trực thuộc, các hội thành viên.


4. Ủng hộ bằng tiền và hiện vật của các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.


5. Các nguồn thu hợp pháp khác.


Điều 16. Quản lý và sử dụng


Tài sản và tài chính của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam được Ban Chấp hành giao Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam sử dụng theo quy định hiện hành của pháp luật.


Định kỳ hàng năm, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm báo cáo Ban Chấp hành trong phiên họp tổng kết năm và cơ quan tài chính cùng cấp.


Chương VI
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 17. Khen thưởng


Các thành viên, các ban chức năng, các tổ chức cơ sở trực thuộc, các cá nhân hội viên thuộc các hội thành viên có thành tích trong công tác và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam sẽ được Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam xem xét khen thưởng, hoặc đề nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Việt Nam, UBND tỉnh hoặc cấp trên có thẩm quyền khen thưởng.


Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam quyết định ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng.


Điều 18. Xử lý vi phạm


Tập thể hoặc cá nhân vi phạm Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Việt Nam, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam đều bị xử lý kỷ luật. Hình thức kỷ luật do Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Việt Nam quyết định.


Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 19. Quy chế Tổ chức và hoạt động này có 7 chương 20 điều được Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021) thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016.


Điều 20. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này chỉ có Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam quyết định.

---------------

 

 

Thư viện video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: phim Tổng kết Hoi thi 6


Dành cho quảng cáo

HSCV sua  1

 

lichcongtactuan

logo-festivaldi san Qnam 

Untitled-1

 

Capture

SQLTriThuc

bannerSam 03

Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 06 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT:02353.810273; Email: lhkhktqnam@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Huỳnh Đức Dũng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 18/02/2020

Văn phòng

ĐT: 0235.3 810 273

Email:lhkhktqnam@gmail.com

Ban thông tin - PBKT và Hội thành viên

ĐT: 0235.3704139

Email: banthongtin2013@gmail.com

Ban KHCN, Tư vấn phản biện

ĐT: 0903.583928

Email: hoakhcn@gmail.com