Documents
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Documents

Quy chế làm việc của Đảng đoàn Liên hiệp hội Thursday, 10 October 2013 13:51

TỈNH UỶ QUẢNG NAM

ĐẢNG ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Số: 102-QC/ĐLHH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 7 năm 2008

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA ĐẢNG ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa 10)

- Căn cứ Quyết định số 453-QĐ/TU ngày 04 tháng 05 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam về thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế làm việc như sau:

CHƯƠNG I

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐẢNG ĐOÀN, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ VÀ ỦY VIÊN ĐẢNG ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM

Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng đoàn Liên hiệp hội Qảng Nam:

Đảng đoàn Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Đảng đoàn Liên hiệp hội) là tổ chức đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1- Lãnh đạo việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội Quảng Nam.

2- Chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức và công tác cán bộ trong Liên hiệp hội (gồm các Hội thành viên) theo đúng các quy định của Đảng.

3- Lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Liên hiệp hội Việt Nam; lãnh đạo về định hướng tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội nhằm góp phần phát triển KH&CN, KT-XH của tỉnh.

4- Thường xuyên báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo về công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức-cán bộ; cơ chế, chính sách đối với Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ của tỉnh.

5- Báo cáo cấp ủy có thẩm quyền để xem xét, xử lý đối với đảng viên thuộc tổ chức Liên hiệp hội vi phạm nguyên tắc, kỷ luật Đảng trong hoạt động của Liên hiệp hội.

          Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp hội:

1- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp hội Quảng Nam.

          2- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Đảng đoàn.

          3- Ký các Quyết định, các văn bản của Đảng đoàn Liên hiệp hội.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư Đảng đoàn:

          1- Chịu trách nhiệm giúp Bí thư Đảng đoàn xử lý, giải quyết các công việc hàng ngày của Đảng đoàn.

          2- Giúp Bí thư chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp của Đảng đoàn.

          3- Ký các văn bản được Bí thư uỷ quyền.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ viên Đảng đoàn:

1-  Phụ trách những phần việc được Đảng đoàn phân công.

2- Tham gia ý kiến vào các nội dung đưa ra Đảng đoàn bàn bạc để thống nhất.

3- Các uỷ viên Đảng đoàn được cung cấp các thông tin:

+ Nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Đảng.

+ Các văn bản của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật  và các văn bản khác có liên quan.

CHƯƠNG III

QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ĐOÀN LIÊN HIỆP HỘI

          Điều 5. Quan hệ công tác của Đảng đoàn với Ban Thường vụ Liên hiệp hội:

          - Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên hiệp hội thường xuyên trao đổi thông tin, 3 tháng một lần cùng làm việc để thống nhất những vấn đề để Ban Thường vụ đưa ra Ban chấp hành Liên hiệp hội tỉnh.

          - Đảng đoàn cho ý kiến định hướng để Ban Thường vụ Liên hiệp hội lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên.

          Điều 6. Quan hệ công tác của Đảng đoàn với các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, cơ quan của tỉnh và các địa phương trên địa bàn tỉnh:

          - Quan hệ với các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, cơ quan của tỉnh để trao đổi thống nhất về phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động của Liên hiệp hội.

          - Trao đổi với các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể của tỉnh và các địa phương trong việc lãnh đạo, tạo điều kiện cho các Hội thành viên thuộc Liên hiệp hội Quảng Nam về công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động có hiệu quả.

Điều 7. Quan hệ với các tổ chức đảng của Tỉnh ủy:

     - Đảng đoàn Liên hiệp hội thường xuyên giữ mối quan hệ, báo cáo công việc có liên quan của Đảng đoàn với các cơ quan chức năng của Tỉnh ủy để theo giỏi, giúp đỡ.

- Khi cần thiết, Đảng đoàn Liên hiệp hội tổ chức cuộc họp với đại diện các tổ chức đảng của Tỉnh ủy nhằm báo cáo tình hình của Liên hiệp hội và đề xuất những kiến nghị đối với tỉnh.

CHƯƠNG III

   NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ SINH HOẠT

CỦA ĐẢNG ĐOÀN LIÊN HIỆP HỘI QUẢNG NAM

          Điều 8. Nguyên tắc làm việc :

Đảng đoàn Liên hiệp hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.

Đối với những vấn đề quan trọng, sau khi bàn luận nhiều lần, nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo với Ban Thường vụ (hoặc Thường trực) Tỉnh uỷ để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 9. Chế độ sinh hoạt:

- Đảng đoàn họp thường kỳ 3 tháng 1 lần. Họp bất thường khi cần thiết.

- Bí thư và Phó bí thư Đảng đoàn hàng tuần có hội ý công việc; bàn bạc thống nhất nội dung để đưa ra Đảng đoàn.

- Sau 6 tháng, một năm, Đảng đoàn họp sơ, tổng kết và báo cáo bằng văn bản với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và kết quả lãnh đạo trong tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 10. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký, được phổ biến đến các tổ chức thành viên của Liên hiệp hội.

          Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì không phù hợp sẽ nghiên cứu bổ sung hoặc sửa đổi.

Nơi nhận:

- ĐĐ LHHVN(b/c);

- TTTU (b/c);

- BCS Đảng UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;

- Các sở, ngành của tỉnh;

- Các hội thành viên;

- UVBCH LHHQNam;

- Lưu VT.

TM. ĐẢNG ĐOÀN

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

BÍ THƯ

(Đã ký)

Ngô Văn Hùng

 


Video library

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: PS cuộc thi 5 (2011 - 2012)

Ads

HSCV sua  1

 

lichcongtactuan

logo-festivaldi san Qnam 

Untitled-1

 

Capture

SQLTriThuc

bannerSam 03

Login

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 06 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT:02353.810273; Email: lhkhktqnam@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Huỳnh Đức Dũng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 18/02/2020

Văn phòng

ĐT: 0235.3 810 273

Email:lhkhktqnam@gmail.com

Ban thông tin - PBKT và Hội thành viên

ĐT: 0235.3704139

Email: banthongtin2013@gmail.com

Ban KHCN, Tư vấn phản biện

ĐT: 0903.583928

Email: hoakhcn@gmail.com